STADGAR FÖR LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB
(ANTAGNA GENOM BESLUT VID ÅRSMÖTE DEN 22 AUGUSTI 1987, MED SENASTE ÄNDRING VID ÅRSMÖTE DEN 14 APRIL 2007)


Namn § 1 Klubbens namn är Ladviks Skogsbrukarklubb.
Ändamål § 2 Klubbens ändamål är att vara ett gemensamt forum för utbyte av erfarenheter och förmedling av kunskaper i skogsbruk och närliggande verksamheter, samt skall följa och bevaka skogsfrågor för att kunna tillvarata privata skogsägares intressen. Detta kan ske bl a genom att anordna sammankomster, föredrag, studieresor, exkursioner, kurser och studiecirkelverksamhet.
Inriktning § 3 Klubben skall vara ideell och partipolitiskt neutral. Den får inte ensidigt gynna eller vara bunden vid visst företag eller intresseorganisation. Ledamöter skall ej heller uppbära arvoden.
Medlemskap § 4a Medlem skall vara privat skogsbrukare. Styrelsen äger rätt att kalla som som medlem eller acceptera ansökan om medlemskap från annan fysisk person med intresse för klubbens verksamhet då denne kan förväntas tillföra klubben nytta eller fördelar.
      b Ansökan om medlemskap göres till klubbens styrelse.
      c Medlem skall inom tre månader från årsmötet erlägga den medlemsavgift, som fastställdes av årsmötet.
      d Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och sammankomster, som anordnas för medlemmarna. Vid omröstning äger varje medlem som är närvarande personligen eller genom fullmakt en röst.
Styrelse § 5 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av orförande och fyra ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst 14 dagar i förväg eller om minst två av dess ledamöter hos ordföranden därom gjort framställan. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter och suppleanter är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst.
    Styrelsens uppgift är:
      a   att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer
      b   att förbereda föreningsmöten och verkställa dess beslut
      c   att förvalta klubbens tillgångar och sköta de löpande ärendena
      d   att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorn överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper
      e   att till årsmötet avge berättelse över sin och klubbens verksamhet.
Räkenskaper § 6 Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.
Årsmöte § 7 Klubbens medlemmar sammanträder årligen före den 1 maj till årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utsändas till medlemmarna minst två veckor före mötet. Kallelse kan ske med vanlig post eller med annan metod, som medlem godkänt (tex med e-post) genom att uppge sådan adress.
    På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
      a   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
      b   Val av två justeringsmän.
      c   Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
      d   Styrelsens och revisorns berättelser jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det år berättelsen avser.
      e   Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
      f   Val av fyra styrelseledamöter för två verksamhetsår med växelvis avgång vartannat år för halva antalet. Avgående ledamot kan omväljas.
      g   Val av tre styrelsesuppleanter för ett verksamhetsår.
      h   Val av en revisor samt en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
      i   Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en sammankallande.
      j   Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.
      k   Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag. Förslag skall vara inlämnade till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
      l   Övriga frågor som av majoritet medgivas upptagas till behandling. Sådana frågor må dock ej bli föremål för årsmötets beslut.
Firmateckning § 8 Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen som sådan av de styrelseledamöter - minst två i förening - som styrelsen därtill utser.
Stadgeändring § 9 Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter beslut av två föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Förslaget skall kungöras i samband med kallelsen. För ändringen fordras 2/3 majoritet.
Uteslutning § 10 Medlem som avsiktligt skadar eller motarbetar klubbens verksamhet eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Likaså kan uteslutning ske om årsavgift icke erlägges före årets slut.
    Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid, yttra sig i ärendet.
Upplösning § 11 Beslut om upplösning av klubben skall fattas vid två på varandra följande årsmöten. För att beslut skall kunna fattas erfordras 2/3 majoritet. Upplöses klubben skall dess tillgångar komma medlemmarna tillgodo.