Lördag den 21 maj 2022

LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

inbjuder till exkursion i skogen

Hur ska vi små skogsägare möta framtiden...

Kan vi fortsätta som tidigare??


Vad blir konsekvenserna av de åtgärder som skall genomföras på fastigheten de kommande åren? Vilka beslut måste markägaren fatta inför en utmanande framtid med klimatför¬ändring, nya miljöpolitiska beslut och ändrade marknadskrav?

Bakgrund
Skogsfastigheten förvärvades 1996. Fastigheten omfattar 140 ha samt 11 ha vatten. Markens bonitet bedöms vara 6,2 m3sk/ha år. Under de gångna 25 åren har fem slutavverkningar genomförts. Virket har sålts efter budgivning vid god skogskonjunktur som leverans¬rot¬poster. Minst fyra virkesköpande bolag har varit inbjudna. Slutliga virkesköpare har varit Holmen Skog och Stora Enso. Totalt har runt 12 000 m3sk exkl. gallringar levererats. Fem gallringar samt ett antal röjningar har genomförts. Gallringarna har utförts av Holmen Skog. Under vintern 2015/16 avverkades ca 10 ha på skogsfastigheten. Ansvarig för avverkningen var Stora Enso. Grot togs ut från föryngringsytorna och markberedning skedde genom högläggning och sedan plantering. Detta utfördes av Skogssällskapet. Med anledning av den stora älgtillgången valde man senare, våren 2017, att plantera ca 1800 (?) granplantor per ha. Dessa var 1-åriga snytbaggebehandlade täckrotsplantor. Plantorna kostade i marken 4.85 SEK per styck (exkl. moms).

Hur gör man nu?
År 2020 skede en ny slutavverkning och gallring. Den utfördes av Holmen skog. Här återstår markberedning och plantering. Anledningen till detta är att markägaren överväger att skapa ett viltvatten eller att plantera lärk på en del av dessa ytor.

Framtiden
Slutligen, efter alla dessa åtgärder under 25 år återstår endast fortsatta investeringar i form av röjning och gallring eller att sälja/överlåta fastigheten för den 83-årige markägaren.

Ingemar Mattsson, Skogssällskapet, och Torbjörn Nilsson, markägare, som deltar i denna exkursion kommer att berätta om sin syn på de åtgärder som skett och behövs.

Medtag matsäck och lämpliga skor. Möjlighet till korvgrillning.


Plats: Rö. Ligger mellan Söderhall och Rimbo, färdväg sänds till de anmälda.

Tid: Lördag 21 maj kl 10.00 - 14.00.

Anmälan: Exkursionen har redan genomförtsVarmt välkomna önskar styrelsen för

Ladviks Skogsbrukarklubb


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
2022-05-10