LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

En spännande heldag hos SLU och Artdatabanken på Ultuna i Uppsala
onsdagen den 2:a mars 2011

Programmet kommer att handla om ”MINT” intensivodling av skog, ”Future Forest” ett omfattande forskningsprojekt och SLU:s yttrande till regeringen över remissen ”Införsel och utplantering av varg” i Sverige.

Program 09:30-11:00     MINT-utredningen Lilla Loftet, Duhrevägen 8 (K9 på kartan)
Professor Tomas Lundmark, tillika dekanus vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU och en av huvudförfattarna i MINT-utredningen, presenterar utredningen och dess slutsatser och förslag.
MINT står för ”möjligheter till intensivodling av skog” och tar upp olika alternativ till intensivodling; bland annat ökad användning av främmande träslag, klonskogsbruk och så kallad behovsanpassad gödsling (BAG). Utredningen genomfördes under 2009 på uppdrag av regeringen utifrån den skogspolitiska propositionen "En skogspolitik i takt med tiden" . Utredningen har rönt stor uppmärksamhet och har blivit ifrågasatt av flera remissinstanser pga den negativa miljöpåverkan, som intensivodling kan leda till.

Program ca. 11:00-12:00     Future Forests Lilla Loftet, Duhrevägen 8 (K9 på kartan)
Professor Annika Nordin, tillika prodekanus och programchef för forskningsprogrammet ”Future Forest”, presenterar programmet som är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. ”Future Forest” vill visa på vilka val som är möjliga i den boreala skogen och tydliggöra vilka konsekvenser valen kan få. Ambitionen är att vara en tvärvetenskaplig, flexibel och funktionell kunskapsplattform, där forskare från olika vetenskapliga discipliner möts och samverkar med varandra och med praktiker från olika samhällssektorer. Forskningsprogrammet är organiserat i tio delprojekt. Målsättningen är att programmet som startades 2009 skall pågå i minst åtta år. Den årliga budgeten är ca. 40 msek. För närvarande är mer än ett 50-tal forskare engagerade i programmet.

Lunch på Ultuna: ca 12:00-13:00 (restaurang SYLTAN)

Program 13:30 –ca. 15:00     Varg Artdatabanken, Lokal Wahlberg på Bäcklösavägen 10, (B9 på kartan)
Jan Terstad Programchef på Artdatabanken och konsulenterna Martin Tjernberg och Annika Sohlman redogör för och kommenterar SLU:s yttrande till regeringen över remissen ”Införsel och utplantering av varg” i Sverige. SLU välkomnar att problemet med den svenska vargstammens dåliga genetiska status tas på största allvar och att ett omfattande utredningsarbete lagts ned för att på bästa sätt belysa vilka metoder som är möjliga att genomföra med syftet att så snabbt som möjligt förbättra stammens genetiska status.


Tid: Onsdagen den 2:a mars kl 09:15.
Plats: SLU i Uppsala/Ultuna. Lokaler enligt varje programpunkt ovan.
Samåkning: Ange vid anmälan om Du kan erbjuda samåkning eller om Du vill samåka. I mån av möjlighet försöker vi knyta ihop kontakterna.
Tåg: Ange om Du vill bli hämtad vid Centralstationen i Uppsala kl 09:00.
Kostnader: Lunchen på Ultuna. Vid eventuell samåkning delar resenärerna på kostnaden.

Välkomna!
Styrelsen

 


  ÅRSMÖTE lördagen den 9:e april 2011 kl 12.00 på Ladviks kursgård.  

  Vi kan redan nu utlova ett intressant föredrag om Allemansrätten  


 
Ladviks Skogsbrukarklubb - för hela familjen!

  Vill Du att någon annan närstående (kanske barn eller släkt?) också skall få våra inbjudningar?
  Maila personens email-adress till info@ladviksskogsbrukarklubb.se
  så lägger vi till den på vår maillista.


www.ladviksskogsbrukarklubb.se
2011-02-07