LADVIKS SKOGSBRUKARKLUBB

INBJUDER TILL

"Är biotopskyddet ett dyrt populistiskt experiment?"

Tisdagen den 24:e januari kl 19:00

 Vasagatan 52 i Skogsstyrelsens lokaler.Allt fler områden i våra skogar klassificeras som nyckelbiotoper eller avsätts som reservat. Det handlar inte bara om områden som skall lämnas orörda utan också om områden med speciella skötselkrav. Inventeringen av nyckelbiotoper pågår kontinuerligt med påföljd att allt fler begränsningar i skogsbrukarens vardag införs. Arealen reservat ökar kraftigt. Vi har denna kväll kunnat bjuda in en person med kunskaper och åsikter om detta.

Mårten Bendz, professor emeritus vid Växjö Universitet, har också ett förflutet bland annat som rektor för Skogshögskolan och VD för Södra skogsägarna.
Med debattskriften "Artbevarande nödvändigt – men hur?" orsakade Mårten Bendz en het debatt om inriktningen och kostnaderna för landets biotopskydd. Hans utgångspunkt är att vi i Sverige bör inrikta oss på de arter som är unika för Sverige och inte lägga resurser på arter som är sällsynta här men vanliga på annat håll. Att han har bemötts med hård kritik från företrädare för den klassiska naturvården, visar att ämnet är aktuellt och brännbart!


Varmt välkomna till en intressant kväll!

Kaffe/te och smörgåsar serveras till självkostnadspris från kl. 18:30


Anmäl till info@ladviksskogsbrukarklubb.se

eller ring Stefan Lindskog: 08 - 511 715 74 eller 0708 - 17 67 52


  www.ladviksskogsbrukarklubb.se

 
Lite bakgrundsinformation från Skogsstyrelsens web-plats:

Nyckelbiotoper och andra naturvärden
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Vetskapen om var dessa områden är belägna är avgörande för att skogsnäringen ska kunna leva upp till sitt ansvar att bevara den biologiska mångfalden. Skogsvårdsstyrelsen inventerar på småskogsbrukets marker, medan storskogsbruket själva inventerar sitt innehav.

Nyckelbiotoper har inventerats sedan 1990. Under inventeringen har man också registrerat andra objekt som har naturvärden, utan att nå upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop. Resultatet används till rådgivning och planering av insatser för naturvården. Materialet presenteras dessutom på Skogskartan med Skogens Pärlor - miljövärden i skogen.

Områdesskydd
Skyddet innebär att värdefulla miljöer och känsliga arter skyddas där de finns kvar idag. Områdenas värde som livsmiljöer för växter och djur är ofta den främsta grunden för skyddet. Skogarnas kulturmiljövärden och värden för rekreation och friluftsliv ingår också ofta i syftet med skydd av områden. Den svenska lagstiftningen ger möjlighet till skydd av såväl områden som arter och organismgrupper. Områdesskyddet är den klart dominerande delen av naturskyddet, och innebär att naturvårdsmyndigheter med lagstöd inrättar nationalparker, naturreservat och biotopskydd. Parallellt med dessa beslut som gäller för all framtid kan tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd och skötsel av vissa områden tecknas mellan skogsvårdsmyndigheterna och markägare, sk. naturvårdsavtal. Kortfakta om skyddade områden i Sverige
  • Totalt 4 900 000 hektar mark- och vattenområden i en stor mångfald naturtyper - inte bara i skogar - är skyddade.
  • Det motsvarar nästan 11 % av Sveriges yta.
  • Totalt 900 000 hektar produktiv skogsmark är formellt skyddad som nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal.
  • Det motsvarar 4 % av den produktiva skogsmarken.

     
    Årsmöte lördagen den 1:a april  

      Mötet hålls på Ladvik. Mer information och årsmöteshandlingar skickas ut i god tid innan mötet.